I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) Artur Rutkowski prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Sarmacka 28 lok. 14, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7191013625, REGON: 146298348, e-mail: icando@icando-app.com zwany dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie aplikacji mobilnej ICanDo.


II. Dane osobowe.

§ 3

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem aplikacji mobilnej IcanDO, zwanej dalej "IcanDO", musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych w nim danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem ICanDo.
 3. Użytkownik – w toku korzystania z IcanDO – może umożliwić IcanDO dostęp do kontaktów Użytkownika w ramach wskazanego przez niego konta pocztowego (w tym konta pocztowego Gmail administrowanego przez Google LLC), zwanego dalej „Kontem”. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody wskazanej w zdaniu poprzednim IcanDO pobiera z Konta adresy email, imiona i nazwiska kontaktów Użytkownika wyłącznie w celu ustalenia, którzy z już zarejestrowanych użytkowników IcanDO są znajomymi Użytkownika i poinformowania ich o tym fakcie.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego lub poda w korespondencji z Wykonawcą, a także udostępni zgodnie z ust. 3 powyżej są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
 2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.


§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 6

 1. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem ICanDo.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.


§ 7

Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.


III. Pliki cookies.

§ 9

 1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
 2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania ICanDo, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.


§ 10

 1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.


§ 11

Wykonawca informuje także Użytkowników, że uniemożliwienie lub ograniczenie przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do IcanDO lub przerwanie sesji po zalogowaniu. 


IV. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 12

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


V. Inne.

§ 13

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem ICanDo pod pseudonimem.

§ 14

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z ICanDo.

§ 15

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: icando@icando-app.com.